izmaiņas darbinieku nosūtīšanas regulējumā
Кто читал эти изменения
Tāpat Darba likumā paredzēts noteikt, ka darbinieka saņēmējam ir laicīgi jāinformē darbaspēka nodrošināšanas pakalpojuma sniedzējs par paredzamo darbinieka nosūtīšanu, lai tas zinātu, kur atrodas viņa darbinieks, kā arī, lai varētu izpildīt citas valsts prasības darbinieku nosūtīšanas jomā – piemēram, iesniegt ziņas šīs valsts atbildīgajās iestādēs par darbinieka nosūtīšanas faktu.
Это что каждый раз кто куда едет надо информировать ?
А про командировочные
Visbeidzot, iecerētie grozījumi atbrīvotu Latvijas darba devēju, kurš nosūta darbiniekus uz citu ES vai Eiropas Ekonomikas zonas valsti, no pienākuma šādā situācijā maksāt pilnu komandējuma dienas naudu (jo darbiniekam jau tiks nodrošināta tāda darba samaksa, kāda ir uzņemošajā valstī). Tā vietā būs ļauts maksāt komandējuma dienas naudu 30% apmērā, bet, ja darbiniekam tiek nodrošināta ēdināšana trīs reizes dienā vai darbiniekam izmaksājamā darba samaksa ir tāda pati kā salīdzināmam darbiniekam valstī, uz kuru šis darbinieks ir nosūtīts veikts darbu, tad varēs nemaksāt arī šo 30% komandējuma naudu (ja vien darba līgumā vai darba koplīgumā nav noteikts citādi).
Что же если работник претендует на 100 командировочных их нельз платить ?